Általános Felhasználási Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a FREELANCER FESTIVAL elnevezésű eseményen (a továbbiakban: Rendezvény) a jegyvásárlók, valamint meghívott előadók és résztvevők (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.

A mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá a jelen ÁSZF részét nem képező árjegyzék – amely a Rendező által értékesített jegyek leírását és árát tartalmazza –, valamint az adatkezelési tájékoztató a https://freelancerfestival.hu oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

 

 1. A RENDEZŐ

Cégnév: a FreelancerBlog.hu nevében Tyukodiné Filep Szilvia e.v.

Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 11/A. 6/22.

Honlap: https://freelancerblog.hu

Nyilvántartási száma: 51065492

Adószám: 67996526-1-39

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Rendező: az 1. pontban meghatározott szervezet / magánszemély.

Rendezvény: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő FREELANCER FESTIVAL elnevezésű esemény.

Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvény

keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány.

Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a

Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.

Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényen részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a

Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy).

Nyakpánt: adott Jegy érvényesítésekor a Rendező által alkalmazott, a Jeggyel azonos jogosultságokat biztosító igazolás, amely – sérülésmentes állapotban– kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.

Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.

Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.

Szerződő Felek: a jegyvásárlók, valamint meghívott előadók és résztvevők együttesen.

Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.

Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy

a belépésre érvényes jogcíme lenne.

Közreműködő: a Rendező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja.

Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján

önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Árjegyzék: a Rendező által értékesített jegyek leírását, árát, a kapcsolódó adminisztrációs

költségeket, illetve a jegyértékesítés egyes kedvezményeit tartalmazó, az ÁSZF részét nem képező

tájékoztató, amely a https://freelancerfestival.hu oldalon érhető el.

 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

 3.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Látogatóra, a Rendezvényen résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.

3.2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

3.3. A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani.

3.4. A Rendező, valamint a Szerződő Felek és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.

3.5. A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.

3.6. A Rendezvényeken vagy azokhoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak.

3.7. A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

3.8. A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével, a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja. Erről a körülményről a Jegyvásárló a Jegy átruházásakor  köteles a Jegyet megszerző és felhasználó személyt tájékoztatni, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

3.9. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a Fogyasztó részére nyújtandó tájékoztatót a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza.

 

 1. JOGVISZONY JELLEGE

 4.1. A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, a szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel teljesedésbe megy.

4.2. Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. Rendező a módosításról a https://freelancerfestival.hu oldalon tájékoztatót tesz közzé. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

 

 1. JEGYVÁSÁRLÁS

5.1. A Jegy kizárólag a https://tixa.hu/freelancer_festival_2019 honlapon található megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével rendelhető meg. A Jegy megrendeléséhez a honlapon előzetes regisztráció szükséges.

5.2. Jegyvásárló a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről az alábbi linken érhető el bővebb tájékoztatás: https://tixa.hu/adatvedelem

5.3. Jegyvásárló kijelenti, hogy adatai a megrendelőben a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja. Rendező a Jegyvásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

5.4. A megrendelés elküldését megelőzően Jegyvásárló számára Rendező biztosítja az esetlegesen előforduló adatbeviteli hibák kijavítását olyan módon, hogy a megrendelés elküldését megelőzően a rendszer a Jegyvásárló részére a megrendelő űrlapot az általa megadott adattartalommal megerősítés céljából megjeleníti. A megrendelés véglegesítése előtt Jegyvásárló számára biztosított az adatok ellenőrzése, a hibásan megadott adatok javítása.

5.5. Rendező a Jegyvásárló megrendelését a beérkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Jegyvásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben visszaigazolja. E határidő eredménytelen elteltét követően Jegyvásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.

5.7. Jegyvásárló a jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja.

5.8. Rendező a Jegyvásárló számára biztosítja a Jegy vételárának banki átutalással történő megfizetésének lehetőségét. Ebben az esetben a megrendelő űrlap helyes kitöltését és megküldését követően a Rendező a Jegyvásárló számára e-mail üzenetben fizetési tájékoztatót küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges adatokat. A fizetési tájékoztatónem minősül számviteli bizonylatnak.

5.9. Rendező biztosítja a Rendezvény helyszínén történő jegyvásárlást. A Jegy megvásárlására a Rendezvény helyszínén, annak időtartama alatt bármikor lehetőség van. A jegyár kiegyenlítése készpénzzel és bankkártyás vásárlással történik.

5.10. A Rendező jegyfoglalásra lehetőséget nem biztosít.

5.11. Jegyvásárló részére a Rendező a Jegyet a vételár teljes kiegyenlítését követően, e-mailhez csatolt, pdf formátú mellékletként kézbesíti. Banki átutalással történő fizetés esetén a vételár teljesítésének napja az a nap, amelyen a Rendező vagy Szerződéses partnere bankszámláján a pénzforgalmi szolgáltató a teljes vételárat jóváírja.

5.12. Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót a Jegy helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló felelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

5.13. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy minden egyes megrendelt Jegy névre szólóan, egyedi azonosító számmal ellátva kerül kiállításra, a Jegy kinyomtatása és megőrzése Jegyvásárló kötelezettsége. Jegyvásárló vagy Látogató a Jegyet a Rendezvények végéig köteles megőrizni.

5.14. A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli.

5.15. Jegyvásárló a Rendezvényen való megjelenés során a jegyvásárlást az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.

5.16. A Rendező fenntartja a jogot, hogy az online szolgáltatásért tételenként a mindenkori árjegyzékben meghatározott mértékű adminisztrációs díjat számoljon fel.

5.17. A Jegy szabadon átruházható. A Jegyvásárló és a Jegyet tőle megszerző személy kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a jelen ÁSZF-et elfogadta, és felelős valamennyi, a tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért.

5.18. Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (eszámlát) bocsát ki. Az e-számlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Rendező által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

5.19. A jegyvásárlás a fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.

5.20. A Rendező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Amennyiben bármely Rendezvény a Rendező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a felhasználásra nem kerülő Jegyet a Jegyvásárló vagy a Látogató a soron következő, azonos Rendezvényen használhatja fel.

5.21. Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Jegy árának megtérítésére nem köteles.

 

 1. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

6.1. A nyakban hordott, sérülésmentes nyakpánt jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. A nyakpántot a Rendező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A nyakpánt sérülése vagy elvesztése a nyakpántot viselő résztvevő kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Rendezvényen elveszíti az ép nyakpánt nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült nyakpánt érvénytelen. A megrongálódott, elveszett nyakpántot a Rendező nem pótolja vagy cseréli.

6.2. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni.

6.3. Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

6.4. A Rendező a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

6.5. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be.

6.6. A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi.

6.7. A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a Rendezvény és Rendező tekintélyét nem csorbíthatják, a részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.

6.8. A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

6.9. A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

6.10. A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

6.11. A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

6.12. A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.

6.13. A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.

6.14. A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

6.15. A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

 

 1. SZAVATOSSÁG

7.1. A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

7.2. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

7.3. A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

7.4. Azt követően, hogy a Jegyvásárló átvette a Jegyet, illetve a Rendezvényen résztvevő a nyakpántot, a Rendező nem vonható felelősségre a Jegy vagy nyakpánt károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett nyakpánt kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztvevő igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

7.5. A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

7.6. A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

7.7. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

 

 1. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

8.2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

8.3. A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

8.4. A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

8.5. A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés Rendezvény és/vagy Rendező tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

9.3. Jelen általános szerződési feltételek 2018. december 1. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztató fogyasztónak minősülő Jegyvásárló részére

 1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A szolgáltatás, azaz a rendezvény lényeges tulajdonságai megismerhetőek a Rendező https://freelancerfestival.hu internetes honlapján a megfelelő menüpontra való kattintással.

 1. A RENDEZŐ NEVE, SZÉKHELYÉNEK POSTAI CÍME, TELEFONSZÁMA, TELEFAXSZÁMA,

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME

2.1. A Rendező fentiek szerinti adatai megtalálhatóak az ÁSZF 1. pontjában.

 1. A SZERZŐDÉS SZERINTI TERMÉKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSÉRT JÁRÓ ELLENSZOLGÁLTATÁS

ÖSSZEGE

3.1. A Jegy ellenértéke a honlapon mindenkor feltüntetett vételár, amely bruttó összegben feltüntetésre kerül.

3.2. A kezelési és egyéb költségek, amennyiben ilyenek felmerülnek, a honlapon kerülnek megjelenítésre.

 1. A KOMMUNIKÁCIÓT LEHETŐVÉ TÉVŐ ESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK DÍJA

4.1. Jegyvásárló a Rendezővel kapcsolatba léphet telefon, telefax, E-mail útján, a kommunikációs

eszközök használatért a Jegyvásárló egyéni előfizetési szerződés alapján díjat fizethet a telekommunikációs szolgáltatójának, a Rendező maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.

 1. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI

5.1. A teljesítés feltételeit az ÁSZF vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 1. ELÁLLÁS ÉS FELMONDÁS JOGA

6.1. A Jegyvásárló az elállási vagy felmondási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén aa) a terméknek, ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

6.2. Jegyvásárló az elállás és felmondás jogát a vételár kiegyenlítését követően a 45/2014. (II.

26.) számú Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontjában foglaltakkal összhangban nem gyakorolhatja.

6.3. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat vagy postai úton vagy elektronikus üzenet útján gyakorolhatja a Rendező 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 11/A 6/22. alatti levelezési címére vagy a hello@freelancerfestival.hu e-mail címre történő megküldéssel.

6.4. Jegyvásárló az elállás/felmondás jogát határidőn belül gyakorolja, ha a 6.1. pontban megjelölt határidő lejárta előtt nyilatkozatát elküldi.

6.5. Jegyvásárló az elállási/felmondási jog gyakorlása során nem viseli a 45/2014. (III. 26.) sz.

Kormányrendelet 27. §-ában foglalt költségeket.

 1. MAGATARTÁSI KÓDEX

7.1. Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezése.

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

8.1. A szerződés a megrendeléstől a Rendezvény lezárulásáig számított határozott időtartamra jön létre, határozatlan időtartamúvá nem alakul át.

 1. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK LEGRÖVIDEBB IDŐTARTAMA

9.1. A Jegyvásárlónak a Jegy árának megfizetésén túl kötelezettségei a Rendező irányába nem

keletkeznek.

 1. LETÉT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉK

10.1. Rendező részére a Jegyvásárló letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására nem

köteles.

 1. PEREN KÍVÜLI PANASZKEZELÉSI MÓD, VITARENDEZÉSI MECHANIZMUS

11.1. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben első fokon megyei illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei, másodfokon országos

illetékességgel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. Az illetékes felügyelőségek listájának

elérhetősége: http://www.nfh.hu/data/cms114492/megyei_elerhetosegek_131001.pdf. Az

illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a

jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

Copyright 2019 Freelancer Festival - Minden jog fenntartva.